مولوکوسم - وبسایت دکتر قاضی

مولوسکوم و علائم آن

فهرست مطالب

مولوسکوم و علائم آن

مولوسکوم ضایعه پوستی غیر سرطانی و شایعی است که منشا آن عفونت ویروسی لایه های سطحی پوست می باشد . مولوسکوم مسری است و مانند زگیل تناسلی می باشد ، با این تفاوت که توسط ویروس متفاوتی ایجاد می شود .

مولوکوسم - وبسایت دکتر قاضی

 

علائم مولوسکوم 

در ‌بیماری ‌مولوسکوم ‌ضایعات ‌‌کوچک‌ گردی‌ به ‌‌شکل‌‌ دانه‌های‌ مروارید‌‌ و کمی ‌صورتی رنگ ‌روی ‌پوست‌ ایجاد‌ میشود ، که ‌معمولأ ‌۲تا‌‌۵ میلیمترعرض ‌دارند.عموما یک ‌ضایعه‌ ناف‌ مانند روی‌ ضایعات‌ ایجاد‌ میشود ‌.  اگر‌ مولوسکوم‌ را‌فشار ‌دهیم ‌مایع‌ سفید‌ رنگ‌ به ‌شکل‌ پنیر‌ معمولأ‌ بیرون‌می‌آید ‌. در‌بیشتر‌موارد‌ تعداد ‌ضایعات عمومأ‌ کمتر‌از‌۳۰عدد‌ است. گاهی ‌اوقات‌ تعداد زیادی ‌ضایعه ‌‌روی ‌پوست‌ بدن فرد ایجاد ‌میشود ‌که ‌معمولأ ‌بصورت ‌خوشه‌ایی ‌تظاهر میکنند .‌‌ هر ‌قسمت ‌از ‌بدن ‌می‌تواند ‌در‌گیر ‌شود، اما‌معمولأ ‌درگیری‌ دست‌ها ‌و‌‌ پاها ‌نادر ‌است.

علل‌‌ مولوسکوم 

بیمار‌ی ‌مولوسکوم ‌توسط ‌یک ‌ویروس ایجاد ‌میشود‌ که‌ از ‌طریق ‌تماس ‌پوست با ‌پوست‌ منتقل ‌میشود ‌ .گاهی ‌اوقات ‌میتواند ‌توسط‌ لمس‌ اشیاء ‌آلود‌ه ‌نیز ‌منتقل ‌شود ‌به طور ‌مثال ‌‌توسط ‌حوله ‌ ، ملحفه ‌و یا‌ وسایل ‌مشترک‌  می شوند . 

هنگامی ‌که ‌یک‌ قسمت‌ از ‌پوست ‌‌آلوده ‌میگردد ، ‌این ضایعات‌ می توانند به ‌سایرنقاط‌ پوست‌ بدن‌ منتشر‌شوند‌ ، هرچندسیستم‌‌ ایمنی بیشتر‌افراد‌به‌ویروس‌ مقاوم‌است ؛ بنا‌بر‌این‌اغلب ‌افرادی‌که‌‌در‌تماس‌ بااین‌ ویروس ‌‌قرار ‌میگیرند ‌‌، دچار بیماری  ‌نمیشوند.‌

یکی‌از‌راه‌های‌‌انتقال‌آن‌‌تماس جنسی‌‌است.‌ بعد‌ از‌تماس‌‌جنسی‌ممکن‌است‌ ضایعات دراطراف ‌‌ناحیه‌تناسلی‌ ، قسمت‌تحتانی شکم ، ناحیه‌واژن‌ و‌مقعد ‌‌بروز ‌کنند.اگر‌ضایعات‌ به‌ دنبال‌رابطه‌جنسی‌ ایجاد‌‌شوند‌لازم‌است ‌فرد ‌از نظر‌احتمال‌انتقال‌سایر ‌بیماری‌های‌منتقله ی جنسی‌ نیز ارزیابی‌ شود.

چه‌کسانی‌ مولوسکوم‌ میگیرند؟

این‌ضایعات‌در‌کودکان‌۱تا۴ساله‌بیشترشایع‌است‌ ،اگر‌چه ‌بالغین ‌‌نیز مبتلامیشوند‌ . افراد ‌با‌نقص‌ ‌سیستم‌ ایمنی (شیمی‌درمانی)یا‌ مصرف‌ دارو‌های استروئید ‌بیشتر‌مبتلا‌میشوند‌ . 

مولوسکوم‌چگونه‌پیشرفت‌میکند؟

مولوکوسم - وبسایت دکتر قاضی

عمومأ‌ ضایعات ‌کوچک‌ مولوسکوم در۲تا۸هفته‌‌ بعد‌از‌تماس‌ ‌و ‌انتقال ‌ویروس روی‌پوست‌‌، ظاهر‌‌میگردند. به‌صورت‌ تیپک‌ ‌هر ضایعه ‌چند‌هفته یا‌ چند ما‌ه‌ باقی‌می‌ماند‌ ، سپس‌‌ ضایعات دلمه مانند ‌روی‌‌آن ‌شکل‌ گرفته‌ و ‌در‌نهایت‌‌ تمام آنها به کلی نا‌پدید‌ میشوند . با‌ از‌بین‌ رفتن‌‌ ضایعات ‌قدیمی‌ ممکن‌ است ضایعات‌ جدید ایجاد‌ گردند ، لذا‌ احتمال ‌دارد‌ که ‌بیماری‌ برای‌ چندین ‌ما‌ه ‌طول ‌بکشد ‌. 

بهبودی‌ کامل بیماری‌‌ مولوسکوم عموما ۱۲تا۱۸ ما‌ه‌ طول‌ میکشد‌. هرچند ‌در‌مواردی‌بیماری‌ تا‌بیشتر ‌از‌‌۵سال ‌هم‌‌باقی ‌می‌ماند.

آیا‌بیماری‌ مولوسکوم ‌جدی‌ است؟

ضایعات کوچک ‌معمولأ‌خارش‌‌دار‌، دردناک ‌یاجدی ‌نیستند ‌وبعد‌از ‌بهبود‌ معمولأ ‌رد‌پایی‌ روی ‌پوست‌ باقی‌‌ نمیگذارند . دربعضی‌ افراد ‌ممکن ‌است  تغییر‌‌ رنگ‌‌ خفیف پوست  ( پس‌‌از‌بهبود‌ ضایعه در‌آن‌محل‌) باقی‌بماند.‌ گاهی‌ضایعات مولوسکوم‌ ممکن‌است‌ عفونی‌شده  که‌ با‌ آنتی‌بیوتیک‌های‌ مو‌ضعی‌ درمان میگردند ‌. ‌اگر ‌تظاهر  بیماری‌ خیلی‌ شدید‌ باشد ‌ و تمام‌ پوست‌ درگیر‌‌شود‌‌ باید ‌‌به‌ فکربررسی‌سیستم ‌ایمنی‌ بود.

آیا‌بیماری‌‌قابل‌پیشگیری‌است؟

شانس‌انتقال‌ بیماری ‌به‌ افراد ‌معمولأ‌ کم‌  بوده بنا‌بر‌این‌ افرادی‌ که‌ مبتلا به بیماری میشوند‌ لازم‌نیست‌ ‌از‌بقیه ‌افراد‌ جدا ‌باشند ‌‌. معقول‌است‌ برای‌ کاهش‌ شانس‌‌انتقال ‌وسایل‌ شخصی‌ مانند‌ حوله ،البسه و ملحفه‌ به صورت‌ مشترک‌ استفاده ‌نشود ‌. سعی‌شود از تماس‌ مستقیم‌ پوست ‌‌با‌ پوست ‌نا‌حیه ‌در‌گیر پیشگیری ‌شود‌ . در‌‌رابطه‌ جنسی‌ در صورت‌ درگیری پوست‌ نا‌حیه‌ تناسلی ‌، استفاده از‌کاندوم‌ میتواند‌ کمک‌ کننده‌ باشد‌.اگرچه‌ کاندوم‌ محفاظت‌کننده‌ نیست‌ ‌اما‌ استفاده‌ از‌آن‌معقول‌ است. 

. ضایعات ‌مولوسکوم ‌نباید ‌خراشید‌ه شوند‌.  این‌بیماری‌میتواند ‌به‌سایر ‌افراد تازمانی‌ که ضایعات ‌روی‌پوست‌ وجود‌ دارند‌‌ منتقل‌‌ شوند.

درمان‌مولوسکوم

درمان بیماری - وبسایت دکتر قاضی

عمومأ بهتر‌است ‌هیچ‌ درمانی ‌صورت  نگیرد . به خصوص‌در کودکان ‌زیرا : 

  • ضایعات‌ خود‌به‌خود‌ بهبود‌پیدا‌ میکنند . 
  • خیلی‌از‌ درمان‌ها درد‌ناک ‌اند ‌ به‌ طور‌مثال‌‌ کرایو‌تراپی درد ناک است . 
  • بعضی‌از‌درمان‌ها‌ ممکن‌است ‌باعث سوختگی‌نا‌حیه‌ی درگیر‌شوند. 
  • شواهدی‌‌ وجود‌ ندارد که‌ هر‌گونه‌ درمان‌ تغییر ‌قابل‌ توجهی در‌پیش‌ آگهی‌بیماری‌ ایجاد‌ کند‌.

درمان‌در‌صورت‌ضرورت:

مولوکوسم - وبسایت دکتر قاضی

  • بنظر نمیرسد‌ که ‌‌هیچگونه ‌از ‌درمان‌ها‌ برتری‌ خاصی داشته‌ باشند‌. در‌صورت‌ نیاز‌‌ پزشک‌ ممکن‌ است‌ از ‌کرایو‌تراپی ‌یا ‌محلول‌‌های‌موضعی ‌استفاد کند، محلول هایی ‌شامل بنزوئیل پروکساید، هیدروژن پروکساید ، پتاسیم هیدروکساید و محلول‌بتادین ‌.
  • کرم‌های ‌استروئید ،‌ ایمیکو‌‌یئمود‌ یا لیزر نیز‌ در صورت ‌نیاز‌ توسط ‌‌متخصصین‌ تجویز ‌میگردد

 

آیا احتمال عود مجدد بیماری مولوسکوم وجود دارد ؟ 

  • بله ، همواره احتمال عود مجدد شخص به مولوسکوم مسری وجود دارد
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه ها
بازخورد داخلی
دیدن همه دیدگاه ها
0
فکر شما را دوست دارم ، لطفا نظر دهیدx