بیضه

کیست ایپدیدیم چیست
بیضه

کیست اپیدیدیم

کیست اپیدیدیم (اسپرماتوسل) چیست؟ کیست های اپیدیدیم حفرات کوچکی هستند که با مایع پر می شوند. کیسه ها می توانند در هر قسمتی از بدن

ادامه مطلب
عفونت بیضه-مطب دکتر قاضی
بیضه

عفونت بیضه

عفونت بیضه عفونت بیضه وقتی است که لوله های پشت بیضه متورم و درد ناک می شوند .علت آن عموما یک باکتریست ،به طور شایع

ادامه مطلب